Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

Dla kandydatów na doradców do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne kursantów do:
• sprawowania wewnętrznego nadzoru (art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 28 października 2002 r., Dz. U. Nr 199, poz. 1671; z 2004 r. Nr 96, poz. 959; Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757 i Nr 141, poz. 1184) w charakterze doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych oraz
• uzyskania świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych, po złożeniu egzaminu państwowego przed Komisją powołaną przez wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.
Kandydat na doradcę ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych, po ukończeniu kursu i opanowaniu zakresu materiału określonego programem nauczania, legitymujący się ważnym zaświadczeniem z ukończenia kursu, będzie znał:
• przepisy związane z transportem towarów niebezpiecznych zawarte w:
• Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzonej w dniu 30 września 1957 r. z późniejszymi zmianami (Jednolity tekst Umowy wg stanu prawnego na 1 stycznia 2005 r. ogłoszono w załączniku do Dziennika Ustaw z dnia 16 września 2005 r. Nr 178, poz. 1481);
• Ustawie z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z późn. zm.) i wydanych na tej podstawie przepisach wykonawczych;
• prawa i obowiązki doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych określone w cytowanej wyżej Ustawie i Umowie europejskiej;
• klasyfikację towarów niebezpiecznych oraz główne rodzaje zagrożeń;
• ogólne środki zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa stosowane w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych;
• wymagania dotyczące ochrony ładunku przed działaniem osób trzecich, które mają zminimalizować ryzyko związane z użyciem towarów niebezpiecznych do umyślnych działań przestępczych wymierzonych przeciwko porządkowi publicznemu
• procedury i schemat opracowanego planu ochrony (jakie treści winien zawierać, kto go zatwierdza, kto może go przechowywać, kto może mieć do niego (planu) dostęp;
• przepisy dotyczące pakowania, przewozu w cysternach, przewozu luzem oraz przewozu towarów (materiałów) wysokiego ryzyka - dobór opakowań;
• przepisy dotyczące oznakowania i nalepek ostrzegawczych;
• dokumenty wymagane w związku z przewozem drogowym towarów niebezpiecznych;
• kto może przeprowadzać kontrolę (w magazynie, podczas załadunku i rozładunku oraz w czasie transportu);
• zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych;
• zagrożenia dla ludzi i środowiska spowodowane przewozem towarów niebezpiecznych;

będzie umiał:
• sprawnie posługiwać się obowiązującymi przepisami związanymi z ADR;
• udzielać w przedsiębiorstwie rad dotyczących transportu towarów niebezpiecznych;
• opracować projekt planu ochrony dla potrzeb zakładu pracy, w którym jest zatrudniony jako doradca;
• opracować roczne sprawozdania dla potrzeb zarządu przedsiębiorstwa lub dla innego podmiotu, o którym mowa w art. 21, ust. 1 cytowanej ustawy;
• sporządzić raport powypadkowy dla potrzeb przedsiębiorstwa lub innego podmiotu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy (np. Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej oraz dla innych organów prowadzących postępowanie w związku z wypadkiem);
• prawidłowo wypełnić dokumentację przewozową;
• sprawdzić, czy kierowca przewożący towary niebezpieczne jest zaopatrzony we właściwą dokumentację;
• ocenić prawidłowość rozmieszczenia i przymocowania ładunku na pojeździe;
• sprawdzić właściwy dobór opakowań w zależności od stopnia zagrożenia materiału przeznaczonego do transportu.