Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

Przewóz materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym - przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach. Trwa nabór.

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne kierowców do wykonywania bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach oraz do zapobiegania i usuwania zagrożeń powstałych w związku z dokonywanymi przewozami tych towarów.
Kierowca po ukończeniu kursu, złożeniu egzaminu, bedzie posiadał wiadomości i umiejętności w zakresie: postępowania w czasie załadunku, przewozu, ochrony ładunku („securite") przed działaniem osób trzecich i rozładunku towarów niebezpiecznych, a ponadto: będzie znał:
• obowiązujące przepisy, w tym klasyfikację towarów niebezpiecznych, ich numerację i rodzaje zagrożeń,
• wymagania dotyczące ochrony ładunku, których celem jest zminimalizowanie ryzyka związanego z użyciem towarów niebezpiecznych do umyślnych działań przestępczych wymierzonych przeciwko porządkowi publicznemu,
• sposób i zasady opakowań (nalepki, napisy, kody i typy) oraz rodzaje opakowań,
• wymagania w zakresie przystosowania podwozia i nadwozia pojazdów do przewożonych towarów,
• warunki oznakowania towarów niebezpiecznych i pojazdów przewożących te towary,
• obowiązki kierowcy w czasie przewozu towarów niebezpiecznych, związane z bezpiecznym przewozem towarów objętych szkoleniem, z uwzględnieniem tego, co powinien i czego nie powinien wykonywać,
• podstawowe zasady odpowiedzialności karnej i cywilnej osób związanych z przewozem towarów niebezpiecznych,
• warunki załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych oraz zakazy ładowania razem do pojazdu i ograniczenia masy na jednostkę transportową,
• wzory dokumentów wymaganych przy transporcie drogowym towarów niebezpiecznych oraz warunki ich wypełniania i posługiwania się nimi,
• sprzęt wchodzący w zakres wyposażenia podstawowego i dodatkowego pojazdu oraz osobistej ochrony,
• zasady realizacji przewozów kombinowanych z wykorzystaniem różnych środków transportu,
• przepisy związane z przewozem towarów niebezpiecznych w ruchu drogowym,
• zasady postępowania w razie wypadku i zagrożenia,
• wymagania konstrukcyjne pojazdów używanych w niektórych rodzajach przewozu dla niektórych towarów niebezpiecznych,

oraz umiał:
• posługiwać się obowiązującymi przepisami oraz prawidłowo oznakować pojazd tablicami lub tablicami i nalepkami,
• wyszukiwać w wykazach towarów niebezpiecznych dane dotyczące wybranych towarów,
• sprawdzić właściwy dobór opakowań w zależności od stopnia zagrożenia przez towar niebezpieczny przeznaczony do przewozu,
• posługiwać się sprzętem wchodzącym w zakres wyposażenia pojazdu i jego załogi,
• postępować zgodnie z wymaganiami określonymi w instrukcji bezpieczeństwa w razie zagrożenia (wypadku),
• zapobiegać powstawaniu zagrożenia,
• prawidłowo zabezpieczyć towary niebezpieczne (sztuki przesyłki) na pojeździe przed ich przemieszczeniem, uszkodzeniem i wydostaniem się z pojazdu oraz przed stycznością z artykułami spożywczymi (konsumpcyjnymi) i karmą dla zwierząt,
• wpisać w dokumencie przewozowym wszystkie wymagane dane dotyczące przewożonych towarów niebezpiecznych,
• na podstawie wzoru nalepki ostrzegawczej, znajdującej się na sztuce przesyłki lub pojeździe, określić rodzaj zagrożenia sztuki przesyłki (pojazdu),
• zabezpieczyć zarówno planowany, jak i awaryjny postój pojazdu z towarami niebezpiecznymi na drodze przed innymi uczestnikami ruchu drogowego,
• ustalić „małą ilość" według wagi brutto dla towarów niebezpiecznych klas objętych szkoleniem,
• rozpoznawać zagrożenia (dominujące i dodatkowe) na podstawie znakowania opakowań oraz dokumentacji transportowej,
• umieszczać oznakowania na pojazdach i kontenerach, w zależności od rodzajów umieszczonych w nich przesyłek,
• określić wymagania w zakresie bezpieczeństwa (opakowania, pojazdu oraz realizacji przewozu) dla wybranych materiałów, w zależności od ilości materiału w opakowaniu jednostkowym, w sztuce przesyłki.
Kurs kończy się egzaminem przed powołaną przez jednostkę prowadzącą kurs trzyosobową komisją, w skład której wchodzi przedstawiciel marszałka województwa.